Vodičák-CDT: Prvá stránka na Slovensku s testami na vodičský preukaz C, E, D a T.

36

37

38

39

40

41

Ads:

Administrácia:

Mail: micsko@gmail.com

Skype: m.gabi14

MSN: g-tech@radiozone.hu

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Ads:

Cvičné skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky pre skupinu C, D a T.
Test čislo: 59

1 - Dať prednosť v jazde sa rozumie:
Povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť vjazde nemusel zmeniť rýchlosť jazdy, môže však zmeniť smer jazdy.
Povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer jazdy, môže však zmeniť rýchlosť jazdy.
Povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde nemusel zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.2 - Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní:
Pri jazde zo svahu použiť osobitné zariadenie umožňujúce výstražnú funkciu smerových svietidiel.
Počas jazdy používať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov.
Jazdiť zo svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom.3 - Vodič je povinný pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak:
To vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na tento účel ich náležíte poučiť.
Sa pri preprave nákladu prekročila najväčšia celková prípustná hmotnosť vozidla.
V potrebnom rozsahu neovláda predpisy o cestnej premávke.4 - Ak vodič prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu:
Je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.
Nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.
Môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza.5 - Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy:
Nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla.
Môže ohroziť vodiča jazdiaceho za ním.
Nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.6 - Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy:
Vpravo.
Vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo, pripadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu v tom istom smere jazdy vyznačenom na vozovke.
Vľavo a to za žiadnych okolností.7 - Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič:
Na ktorého strane jazdy je prekážka alebo zúžená vozovka.
Na ktorého strane nieje zúžená vozovka.
Ktorý je mladší.8 - Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty vodič:
Nie je povinný dať prednosť vjazde vozidlu idúcemu po ceste.
Je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.
Je povinný dať prednosť v jazde len vozidlu idúcemu po ceste zľava.9 - Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej:
3 m pre každý smer jazdy.
2 m.
3 m pre oba smery jazdy.10 - Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný:
Mať bezpečnostný odev oblečený.
Umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby.
Bezodkladne privolať odťahovú službu.11 - Pri preprave nákladu sa:
Môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla najviac o 10 %.
Môže prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla len na miestnych komunikáciách.
Nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla.12 - Účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá:
Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.
Ak je to potrebné na vyloženie prepravovaných veci z vozidla.
Ak je to nevyhnutné na obnovenie premávky, pritom nieje povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode. situáciu a stopy.13 - Týždenný čas jazdy:
Nesmie presiahnuť 56 hodín.
Nesmie presiahnuť 40 hodín.
Nesmie presiahnuť 48 hodín.14 - Činná plocha plášťa pneumatiky na nákladnom automobile a autobuse musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok:
Najmenej 1,6 mm.
Najmenej 3 mm.
Najviac 4 mm.15 - Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:
Je zjavne vážne poškodené pruženie.
Nie je vybavené klimatizačným systémom.
Je katalvzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie.16 - Táto dopravná značka upozorňuje na:
Úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch.
Úsek cesty, kde je premávka riadená striedavo.
Miesto, kde má vodič prednosť pred protiidúcim vodičom.17 - Táto dopravná značka:
Označuje úsek cesty, kde je zakázané používať diaľkové svetlomety.
Prikazuje vodičovi na takto označenom úseku cesty rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie.
Informuje vodiča o úseku cesty na ktorom môžu mať protiidúce vozidlá rozsvietené stretávacie svetlomety.18 - Táto dopravná značka znamená:
Rýchlostná cesta.
Jazdný pruh vyhradený pre osobné automobily.
Parkovisko (pozdĺžne státie).19 - Táto dopravná značka informuje:
O smere a dĺžke obchádzky.
O smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.
O názve najbližšej križovatky.20 - Táto dopravná značka znamená:
Najvyššia dovolená rýchlosť.
Cesta II. triedy.
Medzinárodná trasa.21 - Táto dodatková tabuľka označuje:
Prikázaný smer obchádzania.
Smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
Jednosmernú premávku.22 - Táto dodatková tabuľka:
Vyznačuje druh vozidla, na ktoré sa nevzťahuje značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.
Obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla.
Vyznačuje parkovisko pre nákladné automobily.23 - Táto dopravná značka vyznačuje:
Začiatok vedľajšej cesty.
Hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky.
Miesto, kde musí vodič vždy zastaviť vozidlo.24 - V poradí druhé prejde cez križovatku:
Žlté vozidlo.
Červené vozidlo.
Zelené vozidlo.25 - Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky:
Vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami.
Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami.
Vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám.26 - Ako posledné prejde cez križovatku:
Vaše vozidlo.
Červené vozidlo.
Modré vozidlo.27 - Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako:
Prvé súčasne s modrým vozidlom.
Štvrté súčasne so zeleným vozidlom.
Tretie.

Ads:

Code & Design by http://codendesign.net 2011